News

Lex in IT

Francja – ziemia obiecana dla inwestycji zagranicznych (2)

W poprzednim artykule zastanawialiśmy się nad konkurencyjnością Francji i jej strategią przyciągania inwestycji zagranicznych.

 Długo oczekiwany roczny ranking światowych rynków zrealizowany przez Międzynarodowy Instytut Zarządzania i Rozwoju (IMD)[1] plasuje Francję na pierwszej pozycji  w klasyfikacji europejskich implantacji przemysłowych.

 Niezłe wyniki otrzymała Francja również w innych kategorich rankingu, jak na przykład w zakresie poziomu cen (12 miejsce), środowiska społecznego, skuteczności i wydajności (18 miejsce), a także infrastruktur (9 miejsce). Ogólnie wiadomo, że wszystkie te elementy są bardzo znacznymi czynnikami dla działalności gospodarczej.

 Mimo tego Francja nie ma tak bardzo wielu powodów do dumy, gdyż jednocześnie została ona sklasyfikowana na 29 miejscu pod względem atrakcyjności ( na 59 rynków branych pod uwagę w rankingu i na bazie 329 kryteriów). Odnotowuje się również spadki notowań w kilku innych kategoriach jak:

– ogólna konkurencyjność Francji (spadek z 25 miejsca w 2008 r. na 29 miejsce w 2012 roku),

– wyniki gospodarcze (spadek z 13 miejsca w 2008 r. na 22 miejsce w 2012 roku),

– efektywność usług (spadek z 35 miejsca na 45 miejsce).

 Francja podobnie notowana jest na szczeblu europejskim, czego przykładem może być  spadek jej pozycji w kategorii konkurencyjności w barometrze atrakcyjności krajów europejskich, zrealizowanym przez Ernst & Young[2] w 2011 roku. Francja oddaje swoje drugie miejsce Niemcom, a pierwsze miejsce konserwuje Anglia. Jedynym pocieszeniem może być konkluzja autorów tegoż barometru, że przyczyną tego spadku jest nie tyle pogorszenie się sytuacji we Francji co skuteczniejsza strategia Niemców  i Anglików w celu wzmocnienia  konkurencyjności. Oznacza to jednak, że Francja szuka jeszcze swego miejsca w zglobalizowanym świecie.

 Mimo wyśmienitej lokalizacji w Europie, dla której to wiele wiodących firm w strategicznych sektorach wybrało swoje siedziby właśnie we Francji, doskonałego systemu edukacji o międzynarodowej renomie (również tej bezpłatnej) i infrastruktury wysokiej jakości, zaskakujące jest to, że te historyczne walory nie wystarczają Francji, aby bezdyskusyjnie przekonać zagranicznych inwestorów. Wydaje się zatem, że głównym hamulcem jest kulturowy problem Francuzów. Potwierdza to jeszcze jeden element we wspomnianym rankingu IMD: większości Francuzów trudno postrzegać globalizację jako szansę[3].

 Wydaje się, że Francja pada ofiarą stereotypów i skrótów myślowych, gdyż zbyt często jeszcze kojarzy się ona zagranicznym inwestorm wyłącznie ze sztuką, przemysłem  produktów luksusowych czy gastronomią, a rzadziej z jej nowoczesnymi i realnymi atutami, między innymi w przemyśle. Czyżby z tego powodu Francja przyciągnęła zaledwie 23 projekty z krajów BRIC[4] , kiedy to Niemcy pozyskały ich 69 ?

Aby zdobywać nowych inwestorów, Francja powinna dowartościowywać swoje strategiczne sektory, stawiać MŚP w centrum rozwoju gospodarczego i być bardziej otwarta na inwestycje zagraniczne, traktując je jako szansę rozwoju, a nie jako obcą dominację.

 Mimo tego ankietowani przedstawiciele inwestyjących w hexagonie MŚP i dużych międzynarodowych konglomeratów wymienili następujące postępy we  wzmocnieniu konkurencyjności Francji: wzrost pomocy dla badań i innowacji (56%), poprawa funkcjonowania rynkowego ekosystemu i warunków dla biznesu (54%), lepsze wsparcie na rozwój międzynarodowy firm (46%).

 Idąc za przykładem przedsiębiorstw, Francja powinna uwyraźnić swoje wartości i postawić na kartę "nation branding", aby umocnić swoją narodową markę. Jej działania powinny objąć między innymi tworzenie otoczenia sprzyjającego dla biznesu jak również dogodnych warunków podatkowo – prawnych.

 Prawdą jest, że stawka podatku dochodowego od osób prawnych we Francji jest trzecią najwyższą w świecie[5] po Japonii i Stanach Zjednoczonych. Tym niemniej inne czynniki, które mają znaczący wpływ na rzeczywistą wyskość opodatkowania, są często pomijane przez międzynarodowe rankingi, jak na przykład reguł dotyczących podstawy do naliczania podatku, liczne ulgi podatkowe i poziom VAT utrzymany na wyskości 19,6% , co mieści się w średniej europejskej (dla przypomnienia 23% w Polsce ) .

 Ponadto inwestorzy uważają koszty pracy i brak elastyczności środowiska biznesu za podstawowe utrudnienia, które wpływają na osłabienie atrakcyjności rynku francuskiego. Tym niemniej to właśnie ta forma stabilności uchroniła Francję, co prawda tymczasowo, od gwałtownego wzrostu bezrobocia w czasie kryzysu w 2008 roku, jak to miało miejsc u niektórych jej europejskich sąsiadów.

 Aby prawdziwie ocenić spadki notowań Francji w rankingach konkurencyjności, należy nie tylko dogłębnie analizować wymienione w artykule dane liczbowe i statystyczne, ale również sytuować każdy porównywany czynnik w specyficznym kontekście każdego kraju, co było jednym z założeń niniejszego artykułu. Jak wynika z większości cytowanych opinii, obecny stan konkurencyjności rynku francuskiego nie jest fatalizmem. Wręcz przeciwnie, komentarze poskreślają, że atuty inwestycyjne Francji są rzeczywiste, ale potencjał ten powinien być bardziej eksponowany i  dowartościowywany  przede wszystkim przez samych Francuzów, aby został odpowiednio doceniony przez inwestorów zagranicznych.

 

Autor: Cecile Dekeuwer

Tłumaczenie z języka francuskiego :Ewa Kaluzinska

 

 


[1]  IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK : http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm

 

[2]  http://www.ey.com/FR/fr/Services/Specialty-Services/international-location-advisory-services-En

[3] Według ankiety GlobScan 57% Francuzów nie ufa zaletom gospodarki rynkowej, wobec 29% Amerykanów, 28% Niemców, 26% Brytyjczyków i 18% …Chińczyków. Co jest potwierdzone przez  badania IFOP (instytu badania opinii publicznej i badań marketingowych) : ponad czterech Francuzów  na pięciu (82%) kojarzy globalizację w pierwszym rzędzie z pogarszającą się sytuacją zatrudnienia we Francji.

[4] BRIC : Brazylia, Rosja, Indie, Chiny

[5]  Memento F. Lefebvre :

Stawka podatku dochdowego od osób prawnych we  Francji

Stawka podstawowa : 33 1/3 %.

Stawka  obniżona  15 %  stosująca się do maxymalnego dochodu wyskości  38 120 €.

Stawki  obniżone stosujące się do zysków ze sprzedaży aktywów majątek trwały będący własnością przedsiębiorstwa  od minimum 2 lat    Taux réduits sur les plus-values à long terme

– 19 % (titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées) ou 0 % (autres titres de participation)

– 15 % (propriété industrielle, capital-risque)

Contributions additionnelles

Contribution sociale de 3,3 %  sur la part de l'IS qui excède 763 000 €.

Contribution exceptionnelle de 5 % sur l’IS dû au titre des exercices clos à partir du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013 par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède250 M€.

 

 

Leave a Reply

*